Etický kodex

Zpět

Etický kodex Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (dále jen AČRA MK) je závaznou normou chování a vztahů členů uvnitř struktury AČRA MK i navenek. AČRA MK byla založena v březnu 1992 jako první asociace sdružující profesionální reklamní a marketingové agentury v České republice. Cílem Kodexu AČRA MK je udržovat vzájemné chování členských subjektů na profesionální úrovni i při jejich působení navenek. Kodex AČRA MK nenahrazuje Stanovy AČRA MK, Etický kodex Rady pro reklamu ani platné právní normy. Dodržování Kodexu AČRA MK napomáhá zvyšování profesionální úrovně všech členských agentur a podporuje tak i vnímání dobrého jména reklamy.

1. Členové AČRA MK jsou k respektování Kodexu AČRA MK vedeni nejvyššími standardy osobní integrity a profesionálního chování.

2. Členové AČRA MK jsou si vědomi, že vzhledem k úzkému vztahu jejich podnikání s odbornou i širokou veřejností, má jejich chování a jednání dopad na způsob, jakým je AČRA MK i její jednotliví členové vnímáni. Proto se chovají eticky a etické chování podporují. Členové AČRA MK nesmějí, přímo ani nepřímo, zlehčovat jiné členy AČRA MK nebo naznačovat nedostatek profesionality v jejich práci.

3. Členové AČRA MK dodržují pravidla podnikatelské etiky a plní své povinnosti a závazky vůči AČRA MK i svým obchodním partnerům, zejména pak respektují práva obchodních partnerů v souladu s vlastními právy.

4. Členové AČRA MK dodržují pravidla poctivé soutěže vůči konkurenci, zejména respektují vlastnická, autorská a jiná práva a nepoškozují dobré jméno konkurence.

5. Členové AČRA MK prosazují otevřenou a konstruktivní komunikaci jak v rámci prezidia AČRA MK, tak i celé asociace a veškeré informace poskytují odpovědně, seriozně, pravdivě a podporují tak společné zájmy budující vzájemnou důvěru.

6. Členové AČRA MK jsou loajální k AČRA MK a k rozhodnutím orgánů AČRA MK, zachovávají vůči asociaci loajalitu i na veřejnosti, a to i přes možné rozdílné názory uvnitř AČRA MK. Členové AČRA MK řeší případné spory věcně, kultivovaně, otevřeně a demokraticky, ať už v rámci prezidia či v rámci celé Asociace.

7. Členové AČRA MK respektují rozhodnutí orgánů AČRA MK, která jsou vždy v souladu s platnými zákonnými, etickými a profesními normami, s dohodnutými obchodními podmínkami i obecně uznávanými pravidly slušného chování.

8. AČRA MK při svém jednání neupřednostňuje žádného ze svých členů. V případě, že AČRA MK obdrží jakoukoli poptávku po dodání služeb či zboží, bude tato předána všem členům a nikdo nesmí být doporučen či jinak zvýhodněn.

9. V případě zásadního rozporu v názorech konkrétního člena či skupiny AČRA MK vůči AČRA MK, se považuje za etické nejprve na tento rozpor upozornit prezidium a až po vyjádření prezidia či po uplynutí měsíční lhůty jej komunikovat mimo AČRA MK. Při této komunikaci však člen AČRA MK dbá na zachování dobrého jména AČRA MK.

10. Případný spor mezi dvěma členy AČRA MK je řešen na základě písemného podání stěžovatele elektronickou poštou a doporučeným dopisem prezidiu AČRA MK. Prezidium AČRA MK si vyžádá stanovisko druhé strany k této věci, posoudí oba názory a je oprávněno zejména:

Pozvat obě strany k osobnímu jednání a požádat o doplňující vysvětlení.
Ustanovit rozhodčí Smírčí komisi ze zástupců AČRA MK. Smírčí komise je nejméně tříčlenná a lichá a vždy v ní musí být zástupce nejméně jedné agentury, která není zastoupena v prezidiu.
Smírčí komise přezkoumá spor a vydá písemné stanovisko, které se doručí elektronickou poštou nebo poštou oběma stranám a prezidiu.V případě, že Smírčí komise posoudí, že jednání některé ze stran sporu hrubě porušuje ETICKÝ KODEX AČRA MK, a není-li i nadále možná náprava a smír, prezidium je oprávněno na základě zprávy Smírčí komise navrhnout agenturu na nejbližší Valné hromadě asociace k vyloučení. O vyloučení člena AČRA MK může rozhodovat pouze Valná hromada asociace.

Kontakt

AČRA MK
Šmilovského 1264/5
120 00 Praha - Vinohrady
IČ: 60447044
Č. účtu: 123 - 4744970227 / 0100

 

AČRA servis s.r.o.
Sídlo: Holušická 2221/3,
148 00 Praha 4 – Chodov
IČ: 27458521
DIČ: CZ27458521
Č. účtu: 35 – 651 328 0287 / 0100

    Napište nám