Proč se stát členem

Zpět

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK) je nejstarším profesním odborným sdružením v oblasti reklamy a marketingových komunikací v České republice. Vznikla na jaře 1992 jako organizace hájící zájmy svých členů vůči oborovým svazům, orgánům státní správy a dalším subjektům. Její činnost je rovněž zaměřena na poskytování odborných informací, vzdělávacích a poradenských služeb svým členům. Vytváří platformu pro vzájemnou komunikaci a kooperaci členských agentur. Asociace usiluje o zvyšování profesionální úrovně české reklamy a ostatních činností v rámci marketingové komunikace a celkovou kultivaci reklamního trhu. Členství v AČRA MK přináší agenturám řadu výhod, které jim pomáhají urychlovat vlastní rozvoj a upevňovat jejich pozice v náročném konkurenčním prostředí.

Prosazování společných zájmů
AČRA MK je dlouholetým členem Rady pro reklamu, kde má své zastoupení i v Arbitrážní komisi, jejíž výbor dbá na dodržování etických norem reklamy v České republice. Aktivně spolupracuje s Českou marketingovou společností, POPAI CE, Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Vysokou školou kreativní komunikace a dalšími významnými partnery z oblasti reklamy, marketingu, výzkumu, státní správy, médií i akademické sféry. Veškeré aktivity asociace směřují především k prosazování společných zájmů členů a k upevnění jejich pozice na reklamním trhu. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Poslaneckou sněmovnou ČR a dalšími profesními sdruženími a orgány se AČRA MK podílí i na tvorbě etických a legislativních norem.

Kooperace, výměna informací
Zástupci členských firem se scházejí nejen na oficiálních valných hromadách, ale i na neformálních setkáních, na kterých si vyměňují svoje zkušenosti. Velmi často využívají rozdílných profilací jednotlivých společností a vzájemně spolupracují na projektech pro své klienty za zvýhodněných podmínek. Prospěšná je také vnitřní komunikace členů probíhající na intranetu.

Struktura a otevřenost asociace podpořená dobrými obchodními vztahy se specializovanými agenturami a partnery představuje pro členské firmy možnost efektivního, vysoce odborného a konkurenceschopného řešení specifických požadavků jejich klientů.

Publicita
Velká pozornost je věnována pozitivnímu vnímání asociace a jejích členů. Členské firmy jsou prezentovány v oficiální ročence AČRA MK distribuované významným zadavatelům a institucím. Aktuální zprávy o činnosti asociace a jejích členů jsou často mediálně zmiňovány. Členové AČRA MK poskytují svá expertní stanoviska médiím. Internetové stránky AČRA MK jsou zdrojem odborných informací nejen pro členy asociace, ale i pro odbornou veřejnost a zadavatele. Publicita aktivit AČRA MK je celoročně monitorována a vedení asociace i její členská základna tak získávají zpětnou vazbu o jejím mediálním obrazu.

Know-how, vzdělávání
AČRA MK pořádá pro svoje členy i odbornou veřejnost školení a semináře z oblasti reklamního práva, marketingových komunikací, médií a dalších aktuálních okruhů. Odborné akce jsou dobrou příležitostí pro co-working i setkání s předními odborníky i kolegy.

Asociace je jedním ze zřizovatelů Českého institutu reklamní a marketingové komunikace Praha – vzdělávací instituce, která pořádá ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů certifikované programy inovačního studia v oborech marketingových komunikací a public relations. Členové asociace využívají výrazných slev na přihlašovací poplatky do institutu. AČRA MK také partnersky spolupracuje s Vysokou školou kreativní komunikace.

Aktuální informace a dění
Členské firmy AČRA MK jsou průběžně informovány o aktuálním dění na reklamním trhu prostřednictvím mailových zpráv. Informační přehledy, odborné publikace a další materiály získávají i na valných hromadách, které se konají jednou ročně.

Díky svému postavení na reklamním trhu dokáže AČRA MK u dodavatelů pro svoje členy také často optimalizovat podmínky nákupu služeb. Členům AČRA MK jsou poskytovány pozvánky na významné oborové akce včetně výhodných slev.

Vytváření profesních a obchodních synergií
Vstupem do AČRA MK se žadatelům otevírá možnost aktivní účasti a spolupráce při prosazování cílů asociace. Členství v AČRA MK zároveň vytváří příležitosti k navazování užitečných odborných i obchodních kontaktů i dobrých vztahů s významnými institucemi, firmami a médii.

AČRA MK usiluje o vytváření přátelské, pozitivní atmosféry, dobré pověsti a důvěryhodnosti reklamního průmyslu v České republice.

Mechanismus přijetí za člena AČRA MK
Zájemce o členství vyplní žádost o členství na internetových stránkách AČRA MK. Na základě toho je pozván na zasedání prezidia asociace, kde oprávněný zástupce uchazeče agenturu představí. Prezidium zváží, zda společnost splňuje podmínky členství vyplývající ze stanov. V případě, že ano, doporučí členské základně zájemce k přijetí do asociace.

Schválí-li členská základna elektronickým hlasováním přijetí zájemce, stává se tento členem asociace s okamžitou platností.

Chcete-li se k nám připojit a stát se členem AČRA MK, klikněte na „ŽÁDOST O ČLENSTVÍ“ v horním menu vpravo.

Kontakt

AČRA MK
Šmilovského 1264/5
120 00 Praha - Vinohrady
IČ: 60447044
Č. účtu: 123 - 4744970227 / 0100

 

AČRA servis s.r.o.
Sídlo: Holušická 2221/3,
148 00 Praha 4 – Chodov
IČ: 27458521
DIČ: CZ27458521
Č. účtu: 35 – 651 328 0287 / 0100

    Napište nám