Stanovy

Zpět

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace, o.s., občanského sdružení registrovaného Ministerstvem vnitra dne 6. března 1996 pod č.j. VSC/1 – 10579/92-R, ve znění posléze přijatých změn a doplňků.

Stanovy vycházejí ze zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů; v podrobnostech výslovně v těchto stanovách neupravených platí podpůrně příslušná ustanovení citovaného zákona.

Čl. l. – Název a sídlo sdružení

1.1. Založené sdružení bude jako právnická osoba jednat a vystupovat pod názvem: „Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace, o.s.“ (zkratka „AČRA MK“) (dále jen „Asociace“).
1.2. Asociace je dobrovolným, nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, které se zabývají reklamními, marketingovými a souvisejícími službami včetně poradenství, a které mají trvalé bydliště nebo sídlo na území ČR.
1.3. Sídlem Asociace je Praha 2, Šmilovského 5.

Čl. ll. – Charakter a cíle činnosti

2.1. Cílem činnosti Asociace je zvyšování profesionální úrovně české reklamy a ostatních činností v rámci marketingové komunikace.
2.2. Činnost Asociace je zaměřena na:
2.2.1. koordinaci a zastupování společných zájmů členů Asociace v rámci jejich podnikatelské činnosti,
2.2.2. zastupování svých členů vůči příslušným oborovým svazům a orgánům státní správy,
2.2.3. zastupování svých členů při jednání s ochrannými organizacemi autorskými, s výkonnými umělci, s autory a s konkurenčními institucemi,
2.2.4. navazování spolupráce s obdobnými tuzemskými a zahraničními institucemi,
2.2.5. poskytování odborných informací, poradenských a dalších služeb,
2.2.6. vyvíjení činnosti k prosazování příznivé image reklamy u české veřejnosti,
2.2.7. vyvíjení činnosti k prosazování co nejvyšší profesionality v činnosti členů Asociace a úrovně jejich zaměstnanců a spolupracovníků,
2.2.8. další okruhy činnosti podle rozhodnutí valné hromady.
2.3. Vztah k Radě pro reklamu (dále jen „RPR“):
2.3.1. Členové Asociace, jako člena RPR, podporují rozhodnutí RPR.
2.3.2. Za předpokladu členství Asociace v RPR jsou nálezy Arbitrážní komise RPR pro členy Asociace závazné.

Čl. III – Vznik a zánik členství

3.1. Členem Asociace může být fyzická nebo právnická osoba
3.1.1. která vyvíjí podnikatelskou aktivitu v oboru reklamy, marketingu a oborů souvisejících a je daňovým subjektem registrovaným v České republice,
3.1.2. která uvede pravdivé skutečnosti na žádosti o přijetí do Asociace,
3.1.3. která souhlasí a jedná v souladu s těmito stanovami,
3.1.4. která řádně platí členský příspěvek a příspěvek na propagaci Asociace (dále jen „členské poplatky“) za příslušný kalendářní rok.
3.2. Členství osob uvedených v odst. 3.1. vzniká:
3.2.1. písemným prohlášením o přistoupení k těmto stanovám,
3.2.2. schválením žádosti o členství prezidiem Asociace,
3.2.3. zaplacením členských poplatků.
3.3. Před schválením žádosti o členství je prezidium povinno informovat stávající členy asociace o této žádosti emailem či jinými dostupnými prostředky. Kterýkoliv stávající člen má právo vyjádřit se k dané žádosti ve lhůtě 30 dnů od přijetí informace. Nevyjádří-li se člen v této lhůtě, má se za to, že proti přijetí nového člena nemá námitek. Prezidium není oprávněno žádost o členství schválit, vyslovila-li námitku nadpoloviční většina stávajících členů.
3.4. Čestným členem může být fyzická osoba, které Asociace prostřednictvím prezidia toto členství nabídne.
3.5. Čestné členství vzniká:
3.5.1. písemným prohlášením dané fyzické osoby o vstupu do asociace,
3.5.2. přistoupením čestného člena k těmto stanovám.
3.6. Členství v Asociaci zaniká:
3.6.1. jednostranným vystoupením člena, oznámení o vystoupení předává člen Asociace v listinné podobě a jeho členství skončí dnem uvedeným v tomto oznámení. Vystoupením z asociace nezanikají závazky člena vzniklé v době členství,
3.6.2. rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena, zejména pokud závažným způsobem porušuje členské povinnosti nebo je dlouhodobě neplní, čímž se rozumí zejména neomluvené absence na valné hromadě a neplacení členských poplatků,
3.6.3. zánikem členského subjektu.

Čl. lV. – Práva a povinnosti členů

4.1. Členové Asociace, vyjma členů čestných, mají zejména tato práva:
4.1.1. hlasovat na jednáních valné hromady,
4.1.2. být voleni do orgánů Asociace,
4.1.3. využívat služeb Asociace a podílet se na pořádaných akcích,
4.1.4. právo užívat ve všech formách obchodního styku s veřejností označení, z něhož je patrné členství v Asociaci,
4.1.5. dávat návrhy a doporučení pro jednání Asociace,
4.1.6. být informováni o činnosti Asociace.
4.2. Členové Asociace, vyjma členů čestných, mají zejména tyto povinnosti:
4.2.1. účastnit se valných hromad, dodržovat stanovy a další rozhodnutí přijatá valnou hromadou a prezídiem,
4.2.2. aktivně se podílet na činnosti asociace a řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly,
4.2.3. platit pravidelně a v řádných termínech veškeré Asociací stanovené a ročně vybírané členské poplatky,
4.2.4. dodržovat zásady etické reklamní praxe platné v ČR (Kodex reklamy) a jednat a chovat se způsobem, který není v rozporu s platnými právními normami České republiky,
4.2.5. dodržovat Etický kodex Asociace.
4.3. Porušením členských povinností je zejména:
4.3.1. jednání v rozporu s dobrými obchodními mravy, jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a v rozporu s přijatými kodexy a zásadami dle bodu 4.2.4. a 4.2.5. a jednání, jež by mohlo být označeno jako nekalá soutěž,

4.3.2. provinění proti povinnosti dodržovat stanovy, Etický kodex Asociace a rozhodnutí prezídia a valné hromady Asociace,
4.3.3. neplacení členských poplatků, vybíraných Asociací v souladu se stanovami, i přes výzvu k jejich úhradě, nebo jejich neplacení v plné výši
4.4. Porušení povinností, vyplývajících ze stanov, může být řešeno písemným upozorněním prezidia nebo v závažných případech dočasným pozastavením členství nebo vyloučením. Prezidium rozhoduje o dočasném pozastavení členství a jeho podmínkách formou usnesení. Usnesení, kterým se ukládá pozastavení členství, přijímá prezidium prostou většinou hlasů, a toto usnesení nabývá účinnosti dnem doručení doporučeného dopisu členovi, jemuž je členství pozastaveno. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada na návrh prezidia formou usnesení. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech přítomných členů. Proti rozhodnutí o vyloučení je možné podat písemné odvolání ve lhůtě jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí
valné hromady prezidiu, které přezkoumá jeho důvodnost. Pokud prezidium shledá odvolání důvodným, předá jej k rozhodnutí valné hromadě, která o něm rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. Odvolání nemá odkladný účinek.
4.5. Členské poplatky se v době pozastaveného členství nefakturují, avšak již zaplacené se nevracejí. Při zániku členství v Asociaci se členské poplatky nevracejí.
4.6. Člen je povinen ve lhůtě stanovené Asociací dodat podklady pro inzerci v ročence Asociace pro následující kalendářní roky. V případě, že člen podklady nedodá ani do 30 dnů ode dne, kdy byl vyzván k dodání podkladů, je Asociace oprávněna vytvořit inzerci pro takového člena dle svého uvážení. Takto vytvořená inzerce nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy člena, anebo poškozovat jeho dobrou pověst a zpravidla budou použity podklady z předešlé ročenky Asociace či z údajů publikovaných na webu Asociace nebo webu člena. Dodáním podkladů na inzerci v ročence Asociace dochází k uzavření smlouvy mezi členem a Servisní organizací, a to jak na uveřejnění inzerce v ročence Asociace, tak i na ostatní propagační služby zajišťované Servisní organizací pro Asociaci. Pokud člen nedodá podklady pro inzerci v ročence Asociace řádně a včas se má též za to, že si člen inzerci v ročence a ostatní propagační služby Asociace řádně objednal a je povinen ji uhradit. To neplatí v případě, že člen nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl vyzván k dodání podkladů pro inzerci v ročence ukončí své členství v Asociaci dle čl 3.6 stanov.

Čl. V – Práva a povinnosti čestných členů

5.1. Čestní členové mají zejména tato práva:
5.1.1. využívat služeb Asociace a podílet se na pořádaných akcích,
5.1.2. být informování o činnosti Asociace,
5.1.3. právo užívat ve všech formách obchodního styku s veřejností označení, z něhož je patrné čestné členství v Asociaci,
5.1.4. dávat návrhy a doporučení pro jednání Asociace.
5.2. O vyloučení čestného člena rozhoduje valná hromada na návrh prezidia formou usnesení. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech přítomných členů. Proti rozhodnutí o vyloučení není možné podat odvolání.

Čl. Vl. – Orgány Asociace

6.1. Orgány Asociace jsou:
6.1.1. valná hromada,
6.1.2. prezident,
6.1.3. prezídium,
6.1.4. revizor.

Čl. Vll. – Valná hromada

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace a je tvořena všemi jejími členy, vyjma členů čestných, v případě právnických osob jejich statutárními orgány.
7.2. Zasedání valné hromady se koná nejméně jednou ročně a svolává je prezídium Asociace písemně v termínu nejméně 30 dní před termínem konání zasedání. Na základě rozhodnutí prezídia nebo na žádost nejméně jedné třetiny členů Asociace je svoláváno mimořádné zasedání valné hromady. O mimořádném zasedání valné hromady musí být členové Asociace informováni nejpozději do deseti dnů před jeho zahájením.
7.3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li v těchto stanovách určeno výslovně jinak, je k platnému rozhodnutí valné hromady zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Každý člen má při hlasování jeden hlas. Pokud valná hromada není usnášeníschopná, je do jedné hodiny poté, co byla zjištěna neusnášeníschopnost, svolána nová valná hromada, která projednává pouze otázky připravené k rozhodování -z tohoto jsou vyňaty volby a odvolání, rozhodnutí o změnách stanov a o ukončení činnosti Asociace -přičemž kromě uvedených otázek je nově svolaná valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet zúčastněných.
7.4. Zasedání valné hromady řídí prezídium Asociace, které předkládá při zahájení zasedání valné hromady ke schválení program jednání.
7.5. Do výlučné pravomoci valné hromady patří:
7.5.1. schvalovat a měnit stanovy Asociace,
7.5.2. stanovení výše členských poplatků,
7.5.3. volit a odvolávat orgány Asociace,
7.5.4. schvalovat a měnit rozpočet Asociace,
7.5.5. schvalovat a měnit program činnosti Asociace,
7.5.6. schvalovat ukončení členství podle čl. III. těchto stanov a rozhodovat o zrušení Asociace včetně majetkového vypořádání,
7.5.7. schvalovat na návrh prezidia vyloučení člena dle odst. 3.6.2. a odst. 4.4. a 5.2. těchto stanov.

Čl. Vlll. – Prezídium

8.1. Prezídium je statutárním a výkonným orgánem Asociace, a je voleno valnou hromadou v tajném hlasování vždy v lichém počtu a má nejméně tři členy včetně prezidenta. Prezident a členové prezídia jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou v tajném hlasování na funkční období tří let a po svém zvolení jmenuje prezident viceprezidenta z nově zvolených členů prezídia. Na post prezidenta může kandidovat výlučně osoba, která byla v minulosti minimálně po dobu jednoho volebního období členem prezídia Asociace.
8.2. Mechanismus voleb členů prezidia a prezidenta určuje prezidium. Členové prezidia jsou voleni valnou hromadou tak, že prezidium s předstihem před valnou hromadou vyzve členy k zaslání žádostí o kandidaturu. Prezidium určuje náležitosti žádosti, termín a formu podání žádosti, přičemž na kandidátku musí být zapsán každý, kdo splní tyto náležitosti a podmínky. Po termínu pro podání žádostí se již další žádosti nepřijímají. Prezidium v rámci vyhlášení mechanismu voleb rovněž předem stanoví počet volených členů prezidia. Na valné hromadě je zvolen daný počet členů prezidia podle pořadí počtu obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů může kterýkoliv z kandidátů čestně odstoupit a přenechat funkci jinému kandidátu se shodným počtem hlasů. Pokud k takové situaci nedojde, budou kandidáti vyzváni, aby přednesli svoje záměry ve funkci, a poté proběhne znovu tajná volba již pouze z těchto kandidátů. Pokud by i ve druhé volbě nastala rovnost hlasů, rozhodne los.
8.3. Pokud odstoupí některý člen z prezídia během svého funkčního období, kooptují zbývající členové prezídia jeho následovníka. Jeho kooptace pro zbytek funkčního období podléhá schválení následující valné hromady. Pokud odstoupí nebo je odůvodněně odvolán prezident během svého funkčního období, přejímá jeho funkci viceprezident, a to do konce příslušného volebního období. Nový prezident jmenuje ze členů prezídia viceprezidenta s funkčním obdobím do konce příslušného volebního období. Znovuzvolení za orgán Asociace je možné.
8.4. Prezídium řídí činnost Asociace mezi zasedáními valné hromady, schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtvrtletí. Pro hlasování a rozhodování prezidia platí obdobně ustanovení odst. 7.3. těchto stanov.
8.5. Do pravomoci prezídia patří zejména:
8.5.1. organizovat a zabezpečovat činnost Asociace,
8.5.2. svolávat zasedání valné hromady,
8.5.3. rozpracovávat a realizovat závěry z jednání valné hromady,
8.5.4. vykonávat činnosti, které nespadají do výlučné pravomoci valné hromady,
8.5.5. přijímat žádosti o členství a rozhodovat o těchto žádostech,
8.5.6. předkládat návrhy na přijetí či vyloučení člena valné hromadě.
8.5.7. rozhodovat a konat ve všech dalších otázkách, pokud nespadají do výlučné pravomoci valné hromady (odst. 7.5.), anebo pokud si je valná hromada pro své rozhodování výslovně předtím nevyhradila.
8.6. Prezídium vypracovává výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, které předkládá ke schválení valné hromadě.
8.7. Prezident a viceprezident Asociace jsou oprávněni jednat jménem Asociace navenek ve všech věcech. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí prezident nebo viceprezident svůj podpis.

Čl. lX. – Revizor

9.1. Revizor je kontrolním orgánem asociace, za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
9.2. Revizor provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy kontrolní činnost v rámci Asociace a jedenkrát za rok revizi jejího hospodaření. Zprávy předkládá valné hromadě.
9.3. Revizor nesmí být členem prezidia Asociace.

Čl. X. – Hospodaření Asociace

10.1. Majetek asociace tvoří členské poplatky, dary a výnosy akcí, pořádaných Asociací.
10.2. Členské poplatky (členský příspěvek a příspěvek na propagaci Asociace) činí částku, kterou odsouhlasí valná hromada, jejich výše může být měněna. K povinnostem členů patří kromě členského příspěvku i uhrazení příspěvku na propagaci Asociace. Za účelem úhrady tohoto příspěvku je člen povinen uzavřít smlouvu se společností AČRA servis s.r.o., případně jiným subjektem schváleným valnou hromadou jakožto subjektem zajišťujícím propagaci Asociace a se kterým má Asociace smluvní vztah na zajištění propagace a marketingu Asociace (dále jen „Servisní organizace“). Tento příspěvek bude účtován přímo Servisní organizací a člen je povinen jej hradit dle platebních podmínek sjednaných v příslušné smlouvě se Servisní organizací. Tento příspěvek bude použit na inzerci člena v ročence Asociace a poplatku za marketingové služby, účtovaných Servisní organizací. Výše příspěvku bude stanovena valnou hromadou a člen je povinen jej uhradit. Případné neplacení tohoto příspěvku má stejné následky jako neplacení členského příspěvku. Člen je povinen uhradit příspěvek za každý kalendářní rok, ve kterém dojde k jeho propagaci v ročence Asociace. Smlouva mezi členem a Servisní organizací bude uzavřena formou uvedenou jinde v těchto stanovách.
10.3. Subjekt, který se stane členem Asociace v průběhu roku, je povinen uhradit členský poplatek a poplatek za marketingové služby v poměrné výši; poplatek za využití inzerce v ročence platí jen tehdy, je-li v ní uveden.
10.4. Se svým majetkem hospodaří Asociace podle příslušných obecně závazných předpisů a schváleného rozpočtu.
10.5. Asociace je zřizovatelem servisního subjektu AČRA servis, s.r.o.

Čl. Xl. – Zánik Asociace

11.1. Asociace zaniká:
11.1.1. rozhodnutím valné hromady o jejím rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením,
11.1.2. jednostranným vystoupením členů, nezůstanou-li v Asociaci alespoň tři její členové.

Kontakt

AČRA MK
Šmilovského 1264/5
120 00 Praha - Vinohrady
IČ: 60447044
Č. účtu: 123 - 4744970227 / 0100

 

AČRA servis s.r.o.
Sídlo: Holušická 2221/3,
148 00 Praha 4 – Chodov
IČ: 27458521
DIČ: CZ27458521
Č. účtu: 35 – 651 328 0287 / 0100

    Napište nám